Skrevet af Lisbeth Qvortrup, skoleleder, 16.06.14

Staten kræver, at der løbende føres kontrol med at de frie grundskoler lever op til deres forpligtelse som skole.

  • Det sker ved, at en certificeret tilsynsførende besøger skolen nogle gange om året og gennem samtaler med ledelse og lærere og ved at følge undervisningen i forskellige fag og klasser får et indtryk af skolen.
  • På den baggrund skrives der en rapport der som minimum skal konkludere, at undervisningen hos os “står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

Vores tilsynsførende er Leif Vibild, der er lærer på VIA, læreruddannelsen.

Nedenfor er den rapport, som han har lavet på baggrund af dette skoleårs besøg på skolen.

 

Århus den 01. juni 2014

Tilsynserklæring vedrørende N. Kochs skole, skolekode 751061, for skoleåret 2013/2014

Som tilsynsførende, valgt af forældrekredsen, har jeg i samarbejde med skolens ledelse i skoleåret 2013-2014 tilrettelagt tilsynet med henblik på at efterkomme lovgivningens krav.[1] Tilsynet har været tilrettelagt ud fra det obligatoriske brede blik på undervisningens fagområder med særlig opmærksomhed på fagene dansk, matematik og engelsk. I forlængelse af dette brede blik, vælger jeg hvert år på skift et eller to særlige fokusområder. I år har fokus været på kreative og demokratiske dimensioner af skolens virksomhed. Næste år planlægger jeg et fokus på det naturfaglige område.

Tilsynet har omfattet møder med skolens og etagernes ledelser, møder og samtale med lærere og elever, samt deltagelse i undervisning den 9/12 2013 og 21/5 2014 i bl.a. dansk og matematik i 0. klasse og 6. klasse. Desuden har jeg af ledelsen fået adgang til alle relevante efterspurgte dokumenter og til forældreintra. Det har gjort det muligt bl.a. at få indblik i kommunikationen mellem lærere og forældre om undervisningen på klasseniveau samt mellem bestyrelsen og forældre, hvilket indgår som grundlag for den samlede vurdering.

Deltagelse i undervisning efterlader et indtryk af varierede undervisningsformer vekslende mellem par og gruppearbejde, klasseundervisning og individuelt arbejde. Fx overværede jeg undervisning, hvor børnene var optaget af at lære om og arbejde med, nye ord, svære ord og smukke ord. I anden sammenhæng drejede det sig om at omsætte egne producerede observationssæt til matematiske grafer. Det anvendte bogsystem i dansk var ”Fandago”, som af en af lærerne blev suppleret med andet materiale vedrørende litteraturundervisning, fordi læreren vurderede at have bedre materiale end bogsystemet på dette område, hvilket er et eksempel på professionelle didaktiske overvejelser. I matematik blev der arbejdet med matematiklærebogssystemet ”Kontekst”. Lærerne begrundede valgene af bogsystemerne med, at det bl.a. styrkede den faglige progressionen og sammenhængen mellem de forskellige klassetrin.

Årets fokusering på den kreative dimension har betydet, at jeg har holdt et møde med etageleder Peter Bloch, hvor samtalen ud over den kreative dimension også havde fokus på det matematiske fagområde. Mødet blev efterfulgt af en rundtur på alle etager, hvor vi sammen overværede undervisning i de kreative fag. Denne rundtur havde det dobbelte formål både at have fokus på det kreative fagområde, samt at tilsynsbesøget kom til at inkludere alle skolens etager. Jeg så bl.a. engagerede børn være optaget af at producere film og arbejde i håndarbejde. Rund på skolen var der mange interessante kreative produkter synlige. På etagerne var der let adgang til kreative materialer. Det var tydeligt, at det kreative tillægges stor værdi på Kochs skole, og der prioriteres både tidsmæssige og økonomiske resurser, samt at både ledelse og lærere er opmærksomme på værdien af den kreative dimension. Det viser sig bl.a. ved, at alle elever i indskolingen, som en obligatorisk del af elevernes skolegang, lærer om forskellige kreative områder, hvorefter eleverne på grøn og rød etage skal lære at vælge i forhold til skolens brede vifte af kreative specialemuligheder. Desuden har bestyrelsen besluttet, at den kreative dimension skal være en del af også 8. og 9. klasses undervisningstilbud, hvilket er en udvidelse i forhold til folkeskolens lovgrundlag. Når dette suppleres med min deltagelse i Vårmarked, Kochs samlinger og læsning af skolens hjemmeside om arrangementer på bl.a. Train og idrætsdage efterladers jeg med et positivt indtryk af en skole, der med Peters ord har som værdi: ”At børnene skal møde mangfoldigheden gennem en sag”

Årets fokusering på demokrati og folkestyre har betydet, at jeg på to forskellige møder har mødtes med den ansvarlige lærer for elevrådsarbejdet og repræsentanter for elevrådet. I elevrådsarbejdet, som er for elever i 6.-9. klasse, arbejdes der med en konkret praktisk dimension, som handler om at planlægge og gennemføre forskellige events, som fx fælles klippedag og juletræsfest. Desuden arbejdes med en politisk dimension, som handler om at søge indflydelse i demokratiske repræsentative beslutninger. Eksempelvis har det handlet om at søge indflydelse på beslutninger vedr. en eventuel fremtidig kantine og ændringer af skolefesten og fastelavnsfesten. Ved udførelsen af dette konkrete arbejde, foregår der en vigtig medlæring om deltagelse i demokratiske beslutningsprocesser, som handler om at lave dagsorden, referater og afvikling af møder. Det er mit indtryk at forældre, lærere, ledelse og elever i sin daglige omgang med hinanden er præget af værdier om åndsfrihed og folkestyre. Jeg vurderer, at både demokrati som livsform og det repræsentative demokrati er synligt på Kochs skole. I tilføjelse hertil skal nævnes, at er der på skolens forældreintra er indlæg fra både bestyrelsen og ledelsen, som inviterer til demokratiske beslutningsprocesser.

I årets samtaler med skolens ledelse har der været fokus på mange spørgsmål vedr. den fortsatte pædagogiske udvikling i spændingsfeltet mellem at bevare værdier og udvikle praksis i takt med nye pædagogiske indsigter og ændrede rammevilkår.

I det følgende vil jeg nævnes nogle få nedslag fra samtalerne.

  • Drøftelse om faglighed i en skole med mange emneuger/tværfaglighed. Hvordan sikres det at de enkelte fags læseplaner opfyldes? I drøftelsen af dette spørgsmål fremgik, hvordan der bliver gjort et stort arbejde med at sikre en faglig spredning i emneugerne over tid, som bl.a. styres via et årshjul. Emneugerne har til hensigt at tilbyde børnene et afvekslende skoleår med forskellige måder at arbejde med fagligheder på. Kim viste et eksempel på en planlægningsprocedure for en emneuge[2], som jeg vurderer, var meget grundig og eksemplarisk, fordi planen på konkret deltaljeret niveau beskrev hvilke faglige, personlige og sociale mål, der var hensigten børnene udviklede i den konkrete emneuge.
  • Hvordan finder Kochs skole gode svar på de spørgsmål, der stilles til dagens skole, når det ikke skal være de samme svar, som gives i folkeskolen, men svar der er mindst lige så gode og passer til Kochs skoles værdier? I drøftelse af dette spørgsmål viste Kim et eksempel fra et udviklingsarbejde i 2012 på Bollegård, hvor der blev udviklet på en fælles forståelser, begrundelser og værdier til samarbejdet mellem både lærere og elever. Af nøgleord fra dette dokument vil jeg her nævne begreberne intensitet, fordybelse, engagement, tolerance, undren, glæde og faglighed, hvilket jeg vurderer som værdifulde nøgleord i fortsatte diskussion af udviklingen af Kochs skoles svar på indledningsspørgsmålet til dette afsnit.

Afslutningsvis skal nævnes, at tilsynet har omfattet en læsning af skolen hjemmeside, samt at jeg på forældreintra har jeg lavet nedslag i klassernes kommunikation om undervisningen og bestyrelses kommunikation til forældrene. Ligeledes har jeg foretaget en sammenligning af N. Kochs skoles afgangskarakter på undervisningsministeriets hjemmeside, og ikke i den anledning har fundet anledning til bemærkninger.

På baggrund af ovenstående vurderer jeg ud fra en helhedsvurdering, at undervisningen på N. Kochs skole står mål med, hvad der i almindeligvis kræves i folkeskolen, samt at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Det er også konstateret, at undervisningssproget er dansk. Ved deltagelse i undervisning og samtaler med børn og voksne efterlades jeg med indtrykket af en velfungerende udviklingsorienteret skole præget af en behagelig, åben og konstruktiv atmosfære.

Leif Vibild

Certificeret tilsynsførende


[1] https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=145519#Kap3

[2] Emneforberedelsesprocedure for Lille/Store Gul Revideret maj 2013