Børn skal trives for at kunne lære. Vi ved, at vi skal have fokus på børnenes trivsel for at kunne leve op til vores ønske om høj faglighed. Det er vigtigt for os, at alle børnene har gode relationer og føler sig som en vigtig del af fællesskabet.

Forebyggelse og trivsel

Vores indsats mod mobning er med fokus på forebyggelse og trivsel. Vi har derfor en række tiltag, der skal understøtte børnenes trivsel, herunder hjælpe med at få øje på børn, der ikke trives og sætte ind over for det, så de atter kommer til at føle sig som en del af fællesskabet.

Disse tiltag er både på individuelt plan og på klasseplan. De er møntet på både børn, grupper af børn, forældre og lærere, da vi mener, at alle har et ansvar for, at alle trives og er glade for at gå i skole.

Store og små venner

På Kochs Skole er børnenes trivsel i højsædet, og vi arbejder på alle niveauer med det. Allerede før man starter i 0. klasse, modtager hvert barn i sommerferien et helt særligt brev. Det er et velkomstbrev fra ens kommende ”store ven”, som står klar til at modtage den ”lille ven” ved skolestart. En af de første skoledage hilser man på hinanden, den store ven fra 3. klasse viser sin nye lille ven rundt på skolen og mindes selv, hvor vigtigt netop dette var, da de tre år tidligere startede i skole. Dette venskab har alle stor glæde af, når børnene går på Rød og Gul etage. Vennerne mødes flere gange om året til forskellige aktiviteter: de store læser højt for de små, de store kan være skrivere, når de små skal forfatte deres første små tekster, man kan spille spil sammen og meget andet.

Trivselsteams

På 6. årgang laves der trivselsteam med 10­-12 elever fra årgangen. Disse mødes en halv time om ugen, og i samarbejde med lærerne har de øje på årgangens trivsel. Teamet kan sætte noget til diskussion, udarbejde spørgsmål om klassens trivsel og lave trivselsarrangementer hvor drenge og piger er hver for sig, eller hvor kønnene er blandet.

Klassekonferencer og ressourcecenter

Det primære arbejde med trivsel ligger naturligvis i det daglige arbejde i klasserne. Hvert år afholder vi systematisk klassekonferencer i alle klasser med deltagelse af både ledelse, ressourcecenter og klassens lærere. Der er fokus på faglige og sociale udfordringer både i forhold til den enkelte elev, på klasseniveau og i alle klassens fag. Lærerne kan få sparring med skolens ressourcecenter og få skabt samarbejde og proaktive tiltag med skolens uddannede ressourcepersoner, som eksempelvis vores vejledere indenfor matematik, læsning, AKT, IT, Dansk som andet sprog. På denne måde sættes der ind, før faglige eller sociale udfordringer i en klasse eller hos børn med særlige udfordringer vokser sig for store. Det er også igennem skolens ressourcecenter, at vi kan inddrage og få sparring på konkrete pædagogiske problemstillinger med relevante personer fra PPR (Pædagogik-Psykologisk-Rådgivning).

Derudover har vi forskellige tiltag på skolen, der kan understøtte dette blandt andet AKT og trivselsprogrammet MOT.

AKT – Adfærd, Kontakt og Trivsel

Vi har uddannet to AKT- lærere til at arbejde med Adfærd, Kontakt og Trivsel som skolens ressourcepersoner på områder, der vedrører børnenes trivsel og psykiske undervisningsmiljø.

En af opgaverne er fx at afholde trivselsdage ved overgangen mellem 5. og 6. årgang. En anden opgave er at uddanne udvalgte børn fra 4. og 5. klasse til ”Engle på arbejde”. Børnene får et kursus i at kunne håndtere småkonflikter i frikvartererne og til at have øje for børn, der har brug for at blive hjulpet i gang med at lege.

Herudover samarbejder AKT-lærerne med elevens eller klassens/årgangens lærere om udarbejdelse af individuel handleplan eller handleplan for klassen og opfølgning af denne, f.eks. via samtale med enkelte børn eller grupper af børn og forældre.

AKT-lærerne kan afholde temadage om gode relationer, medieetik, lave et antimobbekursus, eller hvad klassen eller teamet nu har behov for.

Trivselsprogrammet MOT

MOT er et norsk trivselsprogram, som allerede har fungeret 17 år i Norge og nu er startet på flere forskellige skoler i Danmark. Resultaterne fra brug af MOT i Norge er overvældende og peger på større selvtillid, optimisme, indlæringsevne, læringslyst og frem for alt MOD hos de unge. MOT er forebyggende undervisning rettet imod trivsel, omsorg og retten til at være sig selv. Man forstærker det, man taler mest om, og MOT er et konkret bud på en måde at have dialog med de ældste elever om inklusion og trivsel i praksis.

Undervisningen er baseret på fortællinger, dialog, rollespil og øvelser, som giver indsigt i egen og andres værdi på en aktiv og interessant måde. Der er fem til seks besøg i hver klasse i løbet af et skoleår på 7., 8. og 9. årgang. Vi arbejder med de gode, trygge fællesskaber, med egne drømme og med at finde MOD til at træffe egne valg og vise omsorg overfor sig selv og andre. Vi mærker effekten i det daglige sprog blandt elever og lærere.

 

Børnesamtaler

 

ER DU UNDER 15 ÅR?

GÅR DU OG TUMLER MED NOGET, SOM DU GERNE VIL TALE MED EN VOKSEN OM? DET KAN VÆRE MOBNING, SKOLETRÆTHED, FAMILIEPROBLEMER ELLER ALT MULIGT ANDET. SÅ KAN DU RINGE TIL TLF. 4185 9700 OG TALE MED EN PSYKOLOG. VI RINGER TILBAGE TIL DIG INDENFOR 2 TIMER.

  • Vi kan tale om alt
  • Du kan få op til 5 gratis samtaler med en psykolog
  • Samtalen foregår på din skole eller i din SFO eller fritidsklub

Åben rådgivning for forældre

PPR tilbyder Åben Rådgivning til forældre i Aarhus Kommune.

Som forælder bliver man indimellem bekymret for sit barn. For det meste forsvinder bekymringerne af sig selv, men nogle gange fortsætter de.

PPR tilbyder derfor åben anonym rådgivning, hvor du som forælder kan få drøftet dine bekymringer med professionelle uden, at det bliver registreret.

Åben Rådgivning vedrørende tale og sprog for skolebørn

Er du bekymret for dit barns talesprog fx udtale, stemmebrug og stammen, kan du få rådgivning fra talehørekonsulenter.

Du kan læse mere om, hvem der kan deltage i Åben Rådgivning, og hvad I kan tale om i pjecerne, som du finder her på siden.