Fra 0.-5. klasse har vi to spor fordelt på to etager. A-klasserne bor på Gul etage og B-klasserne på Rød etage. Til daglig kalder vi 0.-2. klasse for Lille Rød og Lille Gul og 3.-5. klasse for Store Rød og Store Gul.

0.-2. klasse – Lille Rød og Lille Gul

Skolen følger som udgangspunkt ministeriets vejledende læseplaner på alle klassetrin. Vi er en fri grundskole og kan derfor planlægge og gennemføre undervisningen på en anden måde end folkeskolen.

På Kochs Skole har vi i mere end 20 år praktiseret en ”ikke-fagdelt” undervisning i indskolingen. Af hensyn til tilgængeligheden af faglokaler er musik og idræt de eneste to fag som er faste fag på skemaet. Ikke fagdelt undervisning indebærer, at det er klassens to klasselærere, der i deres samarbejde planlægger skoleåret indenfor dansk, matematik, engelsk, religion, billedkunst og natur/teknologi. Som hovedregel er lærerne fordelt som en matematik- og en danskansvarlig. Med andre ord er ”ikke-fagdelt” undervisning klasselærernes mulighed for at planlægge et fælles fleksibelt og gennemtænkt didaktisk forløb i en klasse, hvor de ikke begrænses af en fast skemaopdelt dag.

Hvorfor ”ikke-fagdelt” undervisning?”

Vi har valgt at holde fast i muligheden for, at lærerteamet i den enkelte klasse kan arbejde mere fleksibelt. Det giver plads til at kunne arbejde med tværfaglige emner, faglige forløb og hvad klassens lærere ellers vurderer, der er brug for at arbejde med i den enkelte klasse. ”Ikke-fagdelt” undervisning giver mulighed for et tæt samarbejde mellem klasselærerne, så de sammen kan forberede og gennemføre undervisningen i klassen. Samtidig giver ordningen mulighed for, at lærerne kan bytte rundt på timerne og dermed lave undervisningsforløb, hvor man ikke bliver afbrudt af lærer- og fagskift. Vi synes, det har stor værdi, at der kan arbejdes i længere tid ad gangen med det samme emne, det giver tid og ro til fordybelse og mulighed for at forfølge en sag uden at blive forstyrret.

I 0. og 1. klasse er det ligeledes meget brugt, at klassen har mulighed for at lave en turdag, og det er lettere at gennemføre pga. ”ikke-fagdelt” undervisning. En turdag er forlagt undervisning, hvor kroppen og sanserne kommer i spil.

Vi har fra 0. klasse eksperimenteret med at starte engelskundervisningen tidligere. Vi prøver at inddrage engelsk på forskellige måder, at gøre den legende let og basere den på en kreativ tilgang, uden at det bliver et decideret fag på skemaet.

3.-5. klasse Store Rød og Store Gul

Når børnene kommer ind på ”Store”, er der mange ting, der er blevet selvfølgeligheder for dem. Etagen, lærerne, kammeraterne, ja, hele skolens rytme kender de nu og er en vigtig del af. De ved, at man både skal kunne arbejde selv – og kunne arbejde sammen. Men dagligdagen bliver alligevel ændret noget.

På Store bliver selve undervisningen noget mere fagopdelt, og vi bruger meget tid på at arbejde med de enkelte fag. Der står dansk, matematik, engelsk, orientering (en sammenlægning af fagene natur/teknologi, historie, biologi og geografi), klassens time og vores praktisk-musiske fag: idræt, svømning, musik, billedkunst, håndarbejde og sløjd på skemaet. I 4. og 5. klasse prioriterer vi at have deletimer i musik, billedkunst, håndarbejde og sløjd for at kunne arbejde i mindre hold.

Selv om skemaet på Store er mere fagopdelt, er virkeligheden stadig tværfaglig. Derfor arbejder vi også med emner og projekter, hvor en bredere vifte af kompetencer kan udfolde sig og elementer fra flere fag indgå.

Vi har i 3.-5. klasse indlagt en halv time om morgenen, hvor vi eksperimenterer med forskellige former for færdighedstræning.

Vi prioriterer højt, at klassernes timer læses af så få lærere som muligt, men med øgede faglige krav øges også kravene til lærernes kvalifikationer. Vi tilstræber, at alle timer læses af lærere fra etagen og allerhelst fra samme del af etagen. Det giver børn og voksne et godt kendskab til hinanden og sikrer også den fleksibilitet, der skal til, når man ønsker et tæt samarbejde mellem klasserne.

Emneugerne på Rød og Gul etage

Fra 0.-5. klasse laver børnene en del fælles projekter om året. Cirka 10 ud af 40 skoleuger har vi fælles emnearbejder på henholdsvis Rød og Gul, hvor 0.- 2. klasse er sammen og 3.-5. klasse arbejder sammen. Disse fællesuger kan være organiseret forskelligt, men ideen med dem er at blande børnene på forskellige klassetrin i aldersblandede grupper. En af grundene hertil er, at de lærer meget af hinanden på denne måde. De små kan lure de store kunsten af, og de store bliver sikrere i deres kunnen, når de skal vise det for de små.

En anden grund til disse fællesprojekter er, at børnene jo langt fra har samme udvikling indenfor den enkelte klasse eller inden for forskellige områder. Det kan derfor være meget opmuntrende for en tidlig læser i 0. klasse at arbejde sammen med børn fra 1. eller 2. klasse og det kan være ligeså godt for et barn, der ikke læser så godt, at være sammen med nogle mindre børn, hvor han/hun så alligevel oplever at kunne hjælpe og lære fra sig.

Desuden lægger vi stor vægt på, at alle børnene lærer hinanden godt at kende på tværs af klassetrin. Og vi synes, det er vigtigt at kende og arbejde sammen med børn på andre alderstrin end ens eget. Tolerancen øges, samhørigheden vokser, og det giver en rarere stemning i frikvarterer og i fritidsordningen, hvor de jo er sammen.

Emnerne for disse emneuger kan være meget forskelligartede. Nogle uger bruger vi til at lære nye teknikker og værktøj at kende. Det kan fx være et billedkunstemne hvor man henter inspiration udefra ved at besøge et museum, hvor man skal arbejde med at male med pensel og lære grundfarverne at kende for at kunne lave parafraser af nogle af de malerier, man så på museet. Men emnerne kan også have biologisk, naturvidenskabelig eller geografisk karakter. Her prøver vi at give børnene en basal viden indenfor disse områder, i vid udstrækning baseret på praktisk arbejde.

Emneugerne kan også knytte an til matematik og dansk. Så kan der være praktisk arbejde i forhold til disse fag, fx små matematiske værksteder eller at fremstille en lille bog om et relevant emne.