Kochs Skole er en fri grundskole, dvs. en skole der bygger på et særligt værdigrundlag. Frie grundskoler er i Danmark kun delvist offentligt støttede. Forældre, der vælger, at deres børn skal gå på en fri grundskole, skal således betale noget for det frie valg.

Hvad bruges skolepengene til?

Skolepengene udgør ca. 25 % af vores økonomi. Vi har en lille indtægt ved lokaleudlejning. Resten af vores indtægter kommer fra statstilskuddet. Vores største udgiftspost er lønninger. Desuden bruger vi penge på drift, vedligehold af bygninger, undervisningsmaterialer, IT-udstyr og andre udgifter i forbindelse med undervisningen. Desuden afsætter vi hvert år et fast beløb til efter – og videreuddannelse af personalet.

Kochs Skole er en selvejende institution, dvs. skolen ejer sig selv og ingen skal tjene penge på driften. Et evt. overskud går til fremtidige aktiviteter på skolen. Skolen har en sund økonomi. Vi budgetterer hvert år med et lille overskud ved indgangen af skoleåret. Dette giver os luft til, inden for vores økonomiske råderum, at igangsætte særlige initiativer i det pædagogiske tilbud, imødegå uforudsete udgifter eller foretage ekstraordinær vedligehold.

Skolepenge – satser skoleåret 2023/2024

0. - 2. klasse

LILLE RØD & GUL
KR 3.010pr. måned
 • KR 1.800 Skolepenge
 • KR 1.110 Fritidsordning (FO)
 • + KR 100 Lejrskole & klassekasse*

3. - 5. klasse

STORE RØD & GUL
KR 2.580pr. måned
 • KR 1.800 Skolepenge
 • KR 680 Fritidsordning (FO)
 • + KR 100 Lejrskole & klassekasse*

6. - 7. klasse

GRØN ETAGE
KR 2.540pr. måned
 • KR 2.190 Skolepenge
 • KR 250 Klub
 • + KR 100 Lejrskole & klassekasse*

8. - 9. klasse

BLÅ ETAGE
KR 2.310pr. måned
 • KR 2.210 Skolepenge
 • -
 • + KR 100 Lejrskole & klassekasse*

10. klasse

KOCHS10
KR 2.585pr. måned
 • KR 2.210 Skolepenge
 • -
 • + KR 375 Lejr og klassearrangementer

BEMÆRKNINGER:

* Lejrskole- og klassekassebidrag er ikke en del af skolepengene, men de opkræves hver måned sammen med skolepengene.

Der er betaling i samtlige af årets 12 måneder. Dette gælder også for afgangselever – her skal der også betales for juli måned.

Beløbet opkræves via PBS eller indbetalingskort til de, der ikke er tilmeldt PBS.

Skolepenge justeres hvert år i forbindelse med skolestart i august. Der tages forbehold for ændringer af priser og vilkår.

Sidste rettidige betalingsdato er den 1. i alle årets måneder. 

Søskenderabat

Vores søskenderabatter er beregnet således: Har man mere end et barn på skolen fås familierabat af skolepengene og FO/klub (ikke klassekasser). Rabatten fordeler sig således: Ældste barn 0%, næstældste 25% og efterfølgende børn 100%.

FO/klub

Det er obligatorisk for 0.-7. kl. at betale for skolens FO/klub-ordning. FO for 0.-5. kl. holder dagligt åbent kl. 7.00-16.30. Alle elever på 6.-7. årgang er velkomne i klubben mandag til fredag til kl. 16.00.

Lejrskole og klassekasse

Skolen opkræver et månedligt beløb til dækning af lejrskole og klassekasse. Beløbet reguleres efter behov. 15% af beløbet hensættes til brug for en længere og dyrere lejrskole i 8. eller 9. klasse. Pengene tilhører klassen og ikke den enkelte elev. Der er heller ingen rabat på denne ordning. 10. klasse betaler et månedligt beløb som opsparing til en udenlandstur.

Fripladstilskud

Der kan ansøges om nedsættelse af skolepengene via et fripladstilskud. Skema udleveres via skolens kontor. Tilskuddet for det kommende skoleår søges én gang årligt ultimo august.

Indskud

Der betales indskud ved indmeldelse til 0.-7. kl. på 5.000 kr., indskuddet nedskrives med 1/10 årligt over de år, barnet går på skolen. 8.-9. årgang betaler 4.100 kr., som nedskrives med 500 kr. pr. år. Restindskud ved udmeldelse tilbagebetales senest 2 måneder efter, at barnet er ophørt med skolegangen.
Det er dog altid sådan, at skolen beholder familiens indskud til det sidste barn har forladt skolen. Hvis man inden skolestart frafalder den tildelte plads, mister man hele sit indskud.

Depositum

10. klasserne betaler 2 måneders skolepenge i depositum, som modregnes betaling for de sidste 2 måneder, eleven er tilmeldt skolen, juni og juli måned. Frafalder man pladsen inden skolestart, mister man sit depositum.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske med mindst to måneders varsel, pr. den første i måneden. Der betales altså skolepenge, hvilket inkluderer FO samt klassekasse, i fulde to måneder efter meddelelsen om udmeldelse. Udmeldelse op til sommerferien skal dog senest ske SENEST 1. maj, ellers opkræves der to måneders skolepenge inklusiv FO og klassekasse i det nye skoleår.

Hvis et barn udmeldes til et skoleårs slutning, skal man være opmærksom på, at også juli måneds skolepenge inklusiv FO og klassekasse skal betales.