Kochs Skole er en god skole. Det er det blandt andet, fordi vi stiller høje, men rimelige krav i skole-hjem-samarbejdet. Vi forventer deltagende og aktive forældre, der overholder de aftaler, som indgås mellem skolen og hjemmet. Det gør vi for at skabe de bedste betingelser for det, det handler om: Et godt fagligt og socialt miljø på Kochs Skole.

Forældreintra

Forældreintranettet er den primære kommunikation mellem skolen og hjemmet. Det er derfor vigtigt, at alle forældre benytter denne fælles platform. For at kunne logge på intranettet skal man bruge en kode, som kan skaffes på skolens bibliotek. Skulle der være problemer med at logge på forældreintranettet, kontaktes skolens it-vejledere på skolebiblioteket.

Forældrerådets arbejde

Der er et forældreråd i hver klasse bestående af ca. 4 medlemmer.

Eksempler på forældrerådets opgaver:
At planlægge og lave arrangementer af social karakter for klassen og forældrene såsom hyttetur, julekomsammen, biograftur, fællesspisning i forbindelse med skolefest samt eksempelvis en voksenfest.

At bakke op om at nye elever og deres forældre bliver informeret om de tiltag og arrangementer, der foregår i klassen. Det kan evt. ske ved at der udpeges en mentor blandt forældrene.

Sammen med lærerne at sikre kontinuiteten i forældrerådene fra år til år, ved at ikke alle forlader rådet samtidigt.

I relevante situationer at fungere som koordinatorer for klassens forældre: f.eks. den dag forældrene overtager klasserne i forbindelse med lærernes pædagogiske døgn, kørsel til lejrture eller andre former for praktisk koordinering

Det forventes, at mindst én repræsentant fra hver klasse/årgang deltager i årsmødet i oktober måned.

Årsmødet er skolens øverste myndighed, hvor overordnede problemstillinger debatteres og besluttes, og hvor medlemmer til skolens fællesbestyrelse vælges.

Forældrerådet kan fungere som en slags fokusgruppe, hvor lærerne kan lodde stemningen blandt forældrene, blandt andet i forbindelse med dagsorden til forældremøder.

Det er hensigtsmæssigt, at både lærere og forældre byder ind med emner, der er relevante at tage op til forældremøderne. Her kan medlemmerne af forældrerådet medtage input fra andre forældre.

Får medlemmer af forældrerådet henvendelser om personligt oplevede skolerelaterede problemstillinger, bør de henvise til lærerne.

Elevfravær

Når forældre beder om fri for deres børn udenfor skoleferierne.
Vi har forståelse for, at der er gode grunde til, at man som forælder beder om fri fra skole for sit barn udenfor skolernes ferie, og skolen vil normalt se positivt på dette under hensyntagen til elevens faglige og sociale trivsel.

Frihed en enkelt dag aftales med klasselæreren, mens frihed over en dag søges hos afdelingslederen via Skoleintra med klasselærerne som cc.

Lærerne tilrettelægger undervisningen efter, at der er 40 undervisningsuger for alle elever, og når en elev ekstraordinært holder ferie, tilrettelægger lærerne ikke noget specielt for denne elev.

Skolen forventer, at I som forældre, hvis I vælger en ekstraordinær ferie, også påtager jer ansvaret for, at jeres barn følger med under ferien f.eks. ved at holde jer orienteret på Intranettet om lektier og lignende, ligesom vi vil bede jer om at tale med jeres barn om, at det er vigtigt at være deltagende i undervisningen og klassens fællesskab, så snart ferien er slut. Vi hører ofte en undskyldning som “jeg var her jo ikke i sidste uge”, og den gælder altså ikke.

Spilleregler

Med udgangspunkt i Kochs Skoles værdigrundlag er der udarbejdet et set overordnede spilleregler for relationer mellem børn, forældre og medarbejdere på skolen.

Læs mere om spillereglerne.