Fællesbestyrelsen (FB) ved Kochs Skole har udarbejdet et sæt overordnede “etiske spilleregler” for samarbejdet mellem forældre, lærere og børn på Kochs Skole. FB har ligeledes vedtaget en ramme for, hvordan vi i de enkelte klasser kan arbejde med dialogen mellem lærere og forældre og konkretisere vores forventninger til hinanden i skolesamarbejdet. Spillereglerne, baggrunden for dem og rammerne for, hvordan der kan arbejdes med dem i klasserne, er kort beskrevet i nedenfor.

Hvorfor spilleregler?

Forældre, børn og ansattes tilfredshed med skolen og skolens faglige og pædagogiske udvikling vil være tæt forbundet med, at vi løbende arbejder på at fastholde og forbedre kvaliteten af skole/hjem samarbejdet på Kochs Skole. Kvalitet i dialogen mellem lærere og forældre har i denne forbindelse særlig stor betydning. Samfundet er dynamisk og forældreroller, lærerroller og børn forandrer sig. Vi har i stigende grad brug for at kunne lytte til hinanden og kommunikere de holdninger og forventninger vi alle – forældre, lærere og børn – har til hinanden i forbindelse med skolearbejdet. Dette er ikke kun vigtigt i det daglige samarbejde. Kriser, konflikter og misforståelser mellem mennesker udvikler sig ofte på baggrund af dårlig kommunikation, og når vi har uklare forventninger til hinanden. At få skolen og klasserne til at fungere optimalt stiller særlige krav til lærernes pædagogiske evner, til skole/hjem samarbejdet og til kommunikationen mellem lærere, børn og forældre.

Hvordan er spillereglerne blevet til?

De vedtagne spilleregler er resultatet af en længere tilblivelsesproces. FB udarbejdede – sideløbende med en præcisering og opdatering af Kochs Skoles generelle værdigrund lag – en række udkast til overordnede spilleregler for samarbejdet mellem forældre, lærere og børn på skolen. Disse udkast blev revideret på baggrund af diskussioner på forældremøder i en række klasser og høringer blandt lærere, forældre og elevrepræsentanter. På årsmødet i efteråret 2003 blev disse spilleregler fremlagt til diskussion sammen med skolens opdaterede værdigrundlag. De spilleregler, som præsenteres her, er FB’s konklusion på baggrund af denne proces.

Hvordan er spillereglerne tænkt?

Spillereglerne er ikke tænkt som den “endelige sandhed” men som dynamiske spilleregler, som kan ændres i takt med at samfundet, skolen, forældre og børn udvikler og forandrer sig. En løbende erfaringsopsamling skal sikre, at spillereglerne ændres, når det viser sig at være relevant. Spillereglerne skal endvidere forstås som overordnede, almene normer for, hvad vi som forældre, lærere og børn kan forvente i vores relationer til hinanden. Forældre, børn og klasser er forskellige, og vi vil opfordre til at lærere og forældre i de enkelte klasser aktivt diskuterer og konkretiserer spillereglerne ud fra klassens egne forudsætninger.

Hvordan skal spillereglerne anvendes i praksis?

FB er overbevist om, at et løbende arbejde med spillereglerne vil kunne skabe, fastholde og udvikle kvaliteten af dialog og samarbejde mellem forældre, lærere og børn på Kochs Skole. Spillereglerne skal ikke blot være “fine ord” og gode intentioner – men et forpligtigende udgangspunkt for en løbende aktiv dialog mellem alle på skolen.

Med venlig hilsen

Fællesbestyrelsen

Et forpligtende udgangspunkt for en løbende aktiv dialog mellem alle på skolen.

 

Forældre kan forvente

Forældre kan forvente af lærerne på Kochs Skole, at de:
 1. Har engagement og arbejdsglæde
 2. Har et åbent menneskesyn
 3. Kan lide at være sammen med børn
 4. Er åbne, lyttende, fordomsfri og fleksible
 5. Har integritet – ved hvem han/ hun er og står ved sin adfærd
 6. Har initiativ og gennemslagskraft
 7. Har tid og energi til forældrene
 8. Er åbne, oprigtige og ærlige
 9. Er loyale, solidariske og har tillid til forældrenes gode intentioner
 10. Aktivt fremmer konstruktiv dialog med forældrene om konflikter og problemer

Spillereglerne er ikke tænkt som den ”endelige sandhed”
men som dynamiske spilleregler som kan ændres…

 

Lærere kan forvente

Lærere kan forvente af forældre på Kochs Skole, at de:
 1. Har tillid til at lærerne er fagligt og menneskeligt kvalificerede til at undervise og opdrage børn
 2. Har tillid til, at lærerne har gode intentioner
 3. Er åbne og lyttende overfor lærerne og andre forældres synspunkter/opfattelser – også når det handler om eget barn
 4. Kan samarbejde loyalt og direkte med såvel lærere som andre forældre
 5. Udviser ansvar som forældre ved at støtte/hjælpe eget barn i såvel adfærd som indsats på skolen
 6. Forholder sig til og prioriterer fællesskabet i klassen og på skolen
 7. Aktivt bakker op om lærerne og klassen, både ved at fortælle, hvad de oplever som positivt, og ved at stille kritiske spørgsmål på en konstruktiv måde
 8. Er direkte, ærlige og loyale i deres kommunikation med lærerne
 9. Er åbne og rummelige over for andres synspunkter, oplevelser, erfaringer og behov og deltager aktivt i klassens og skolens liv

Vi tager udgangspunkt i børnenes interesser,
evner og ressourcer.

 

Børn kan forvente

Børn kan forvente af lærere på Kochs Skole, at de:
 1. Har fokus på fællesskabet og den enkeltes trivsel
 2. Er nærværende, engagerede, aktive og udforskende
 3. Er rummelige, lydhøre over for forskelligheder og har respekt for den enkelte
 4. Har indfølingsevne – og vil lære den fra sig
 5. Er tillidsskabende og omsorgsfulde overfor det enkelte barn og fællesskabet
 6. Har respekt for den enkelte
 7. Er synlige, klare og entydige
 8. Er konsekvente i forhold til deres holdninger
 9. Har personlig integritet og er bevidst e om, at de er rollemodeller
 10. Er fleksible, villige til udvikling og parate til at se kritisk på egen adfærd

Børnene får stimuleret deres kreative evner
og lyst til at skabe.

 

Lærere ønsker

Lærere ønsker af børn på Kochs Skole, at de:
 1. Er åbne og nysgerrige
 2. Kender og udtrykker egne behov
 3. Respekterer andres behov
 4. Respekterer fællesskabet og tager ansvar for egne handlinger
 5. Er aktive, udholdende og indstillet på at yde en indsats for at lære
 6. Tør være sig selv uden at ringeagte andre
 7. Er indstillet på at hjælpe andre
 8. Er indstillet på at samarbejde
 9. Har tillid til andre
 10. Respekterer lærernes rolle og skolens rammer

Værdigrundlag for Kochs Skole

På Kochs Skole står fællesskabet i centrum. Fællesskabet på Kochs Skole er rummeligt med respekt for de enkelte individer og deres forskelligheder.

At vælge Kochs Skole er et aktivt til valg for forældre og medarbejdere ud fra skolens værdigrundlag.

Alle børn, medarbejdere og forældre er forpligtigede over for fællesskabet og loyale overfor skolens værdigrundlag i deres relationer til hinanden og til skolen generelt.

Relationer mellem børn, medarbejdere og forældre er præget af

 • Åbenhed
 • Gensidig respekt
 • Omsorg
 • Ansvar
 • Tolerance
 • Solidaritet

Børn, medarbejdere og forældre er aktive, engagerede og ansvarlige deltagere i skolens liv.

Kochs Skole er en del af det lokale, nationale og globale samfund og ønsker at være med ti l at præge udviklingen.

Børn, medarbejdere og forældre værdsætter nytænkning og har mod til forandring.

Kochs Skole lægger vægt på, at alle børn, medarbejdere og forældre har indflydelse på og medansvar for skolens hverdag og udvikling.

Kochs Skole accepterer ikke egoisme, mobning, intolerance og fremmedfjendskhed.

Kochs Skole arbejder for:

 • At børn på Kochs Skole er åbne, forstående, rummelige, solidariske, har tro på fællesskabets værdier og forståelse for miljøet.
 • Et højt fag ligt og pædagogisk niveau, således at børn på Kochs Skole, der er færdige med grundskolen, kan navigere i deres liv ved hjælp af de faglige og sociale færdigheder, de har fået igennem deres skolegang.
 • At børn på Kochs Skole er nysgerrige, har selvtillid, er modige, tager udfordringer op og har lyst til at prøve nye veje.
 • At børn på N, Kochs Skole har indfølingsevne og kan give og modtage konstruktiv kritik.
 • At børn på Kochs Skole er glade for og stolte af deres skole.
 • Kochs Skole tilstræber undervisning og pædagogik, der indebærer:
 • At der tages udgangspunkt i børnenes interesser, evner og ressourcer.
 • At børn på Kochs Skole får lyst til at lære – og lærer at lære.
 • At børn på Kochs Skole bliver gode til at håndtere udfordringer og se i muligheder.
 • At børn på Kochs Skole lærer grundlæggende og tidssvarende færdigheder og værktøjer – læsning, skrivning, regning, engelsk og IT.
 • At børn på Kochs Skole får stimuleret deres kreative evner og lyst til at skabe.
 • At børn på Kochs Skole lærer at arbejde produktivt og meningsfyldt og finde balancen mellem lyst og nødvendighed.