Efter seks år på Rød eller Gul skal børnene op på Grøn etage. På Grøn etage venter nye lærere og nye kammerater og en skolegang, hvor klassen bliver slået sammen med parallelklassen til en ny 6. årgang med 48 elever.

6.-7. klasse – Grøn etage

Undervisningen på Grøn og Blå etage bygger videre på undervisningen på Rød og Gul. Det er klart, at fagene fylder mere og mere med alderen, og at de nye fag også fylder en del.

Fagrækken bliver udvidet noget, når børnene kommer på Grøn etage. Fagene dansk, matematik, engelsk og idræt fortsætter som hidtil og er obligatoriske gennem hele forløbet. De nye fag er:

Tysk
På Kochs Skole bliver børnene undervist i tysk som andet fremmedsprog fra 5. klasse.

Kulturfag
Kulturfag er en samlæsning af fagene historie, samfundsfag og religioner. Faget har selvstændige timer på 6. årgang, mens det er en del af udeskolen på 7. årgang.

Naturfag
Naturfag er en samlæsning af fagene biologi, geografi og fysik/kemi. Faget har selvstændige timer på 6. årgang, mens det er en del af udeskolen på 7. årgang. På 7. årgang er der selvstændige timer i fysik/kemi.

Et kreativt valgfag
På Grøn er der 1½ times valgfag om ugen. Her vælger eleverne på tværs af 6. og 7. årgang mellem 5 forskellige tilbud, der dækker bredt i forhold til fysisk udfoldelse, innovation, design og udtryk. Valgfaget rummer oftest et skabende element;  det kan være at skabe et billede, et musikarrangement, en taske, en dans eller at arbejde med et madprojekt, N.Kok, der for eksempel leverer mad til idrætsdagen.

Der vælges valgfag 3 gange om året for en periode, og fagene kan variere fra periode til periode alt efter interesse. Eleverne kan vælge forskellige fag i hver periode, eller de kan vælge at fordybe sig i et fag ved at vælge det for flere perioder.

Udeskole
Med baggrund i at børn i puberteten kan have svært ved at sidde stille og koncentrere sig, er der i 7. klasse kommet et nyt fag på skoleskemaet. En dag om ugen fra 10.30-14 er hele årgangen væk fra skolen. Det hedder “Udeskole”. Udeskole er en arbejdsmåde, hvor man flytter dele af skolehverdagen ud i nærmiljøet og får personlige og konkrete erfaringer i mødet med virkeligheden og en bedre forankring i lokalområdet. Vi benytter vores kontakter i lokalområdet og tager for eksempel på besøg på forældres arbejdspladser og i virksomheder.

Med udeskole på skemaet kommer alle sanserne i brug, alle skolefagene aktiveres i en integreret faglig undervisning, og vi lærer om naturen i naturen og samfundet i samfundet.

En anden dag er der på skemaet 3 moduler, hvor der samles op fra besøgene, arbejdes videre med det, man fik ud af det og forbereder næste uges besøg.

De tre klasselærere er alle med denne dag, hvilket giver mulighed for at tage ud i mindre grupper, og det vil typisk være i kontaktgrupperne, man tager afsted.

På 6. årgang er der ikke udeskoletimer, men der er lagt nogle 30 minutters moduler ind i skemaet, som hedder bevægelse. De er udover rent fysiske aktiviteter beregnet på at få fokus på noget andet end det rent faglige – f.eks. trivsel.

Vi fortolker ikke sundhed snævert eller dogmatisk med den løftede pegefinger. Vi vil derimod gerne bevidstgøre og diskutere, hvordan sundhed kan fortolkes – bl.a. ved at lade eleverne møde voksne rollemodeller, der kan give et tydeligt indspark. Vi har kort sagt en bred ambition om, at børnene gennem undervisningen og det daglige samvær på etagen også inspireres til at leve sundt.

På Grøn og Blå etage har vi hvert år 6 temauger og 1 lejrskoleuge. Temaugerne kan f.eks. være et teaterprojekt for hele Grøn, avisskrivning, eller faglige uger, hvor man fordyber sig i et enkelt fag.

8.-9. klasse – Blå etage

Selvfølgelig præger det undervisningen – specielt på Blå etage – at afgangsprøverne venter i slutningen af forløbet. Vi vil gerne ruste børnene både fagligt og modenhedsmæssigt til at klare disse prøver så godt som muligt. Derfor udfordres børnene stadigt mere fagligt og intellektuelt, jo nærmere vi kommer disse.

På 8. og 9. årgang samlæses historie og samfundsfag ikke i et fælles kulturfag, da vi sigter mod afgangsprøverne i de enkelte fag. Naturfagene har nu fået en fælles prøve, og derfor er der et tæt samarbejde mellem faglærerne i de 3 fag, der på Grøn udgjorde naturfaget.

Ligesom på Grøn er der 6 temauger, som oftest bruges til faglig fordybelse i enkeltfag.

På 9. årgang er det som noget nyt muligt for de elever, der ønsker at udvikle deres engelsksproglige kompetencer i særligt høj grad, at vælge engelsk på et ekstra højt niveau med mulighed for at afslutte med en Cambridge-eksamen.

Desuden har vi valgt, at den kreative dimension skal være en del af også 8. og 9. klasses undervisningstilbud, hvilket er en udvidelse i forhold til folkeskolens lovgrundlag. Det betyder, at også på Blå etage vælges der et kreativt valgfag.

10. klasse – KOCHS10

Vi har fire 10. klasser, der alle i løbet af året kommer igennem fire perioder med hver deres dannelsesmæssige fokus. Dertil kommer muligheden for en lang række valgfag. Vi fører op til prøve i 10. klasses prøvefag. Desuden er det muligt at gå op til Cambridge-prøven i engelsk. Fordi 10. klasse er et selvstændigt uddannelseforløb og hovedparten af eleverne kommer fra andre skoler, har vi valgt at lave en selvstændig underside – KOCHS10 – for forløbet.