Kochs Skole er en selvejende institution, hvor en forældrebestyrelse, bestående af 7 forældre valgt på skolens årsmøde, er skolens øverste ledelse. Det løbende bestyrelsesarbejde varetager forældrebestyrelsen sammen med skolens ledelse og tre lærerrepræsentanter i det, vi kalder Fællesbestyrelsen (FB), fordi vi mener, at de bedste beslutninger træffes, når bestyrelse, ledelse og medarbejdere træffer dem i fællesskab.

Årsmødet

Årsmødet er skolens øverste myndighed, hvor de stemmeberettigede er forældrekredsen. På årsmødet vælges skolens forældrebestyrelse bestående af 7 forældre. Man vælges for en 3-årig periode, således at der sker en løbende udskiftning.

Fællesbestyrelsen

Fællesbestyrelsen – i daglig tale FB – består af 14 medlemmer: Forældrebestyrelsens 7 medlemmer (valgt på årsmødet) og de 4 fra skolens daglige ledelse samt lærerrådsformanden, tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten. Bestyrelsens konstituering foregår alene blandt forældrerepræsentanterne. Skolelederen er ansat af forældrebestyrelsen og har det overordnede ledelsesmæssige samt pædagogiske ansvar for skolen.

Fællesbestyrelsen mødes 11 gange om året den anden tirsdag i måneden. Herudover afholdes der hvert år – typisk i januar eller februar – et arbejdsdøgn, hvor fællesbestyrelsen mødes fra fredag til lørdag.

Fællesbestyrelsens medlemmer mødes i en række faste eller ad hoc nedsatte udvalg med skiftende intervaller. Økonomiudvalget mødes dog 4 gange om året på fastlagte tidspunkter.

Hvert år arrangerer forældrebestyrelsen en fest for alle ansatte på skolen.

Afdelinger

Skolens kerneområder er opdelt i 4 afdelinger: RØD/GUL, GRØN/BLÅ/10’ ende og KI (ORANGE)  – med en afdelingsleder, der varetager RØD/GUL etage, en afdelingsleder for GRØN/BLÅ/10’ende og en afdelingsleder for KI (ORANGE).

RØD og GUL etage varetager al undervisning samt fritidsordning for de danske elever i 0.-2. klasse (lille) samt 3.-5. klasse (store) i henholdsvis a. og b. KI (ORANGE) varetager al undervisning for internationale elever. GRØN etage (6.-7. årgang), BLÅ etage (8.-9. årgang) samt 10. klassecentret med 4 klasser varetager al undervisning samt klublignende tilbud på nævnte klassetrin. GRØN/BLÅ etage har kontaktforpligtelsen til elevrådet. Afdelingslederne for RØD/GUL,  GRØN/ BLÅ/10’ ende og KI har det pædagogiske- og personalemæssige ansvar på afdelingen, samt er budgetansvarlige for den respektive afdeling.

Administration

Skolens administrative leder er skolens souschef og leder for skolens administration. Han er desuden økonomisk leder og fungerer som formand for økonomiudvalget nedsat af Fællesbestyrelsen. Den administrative leder har det personalemæssige ansvar for skolens TAP-personale bestående af: administration, it-teknik, pedel samt rengøring.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget (FU) består af skolelederen, den administrative leder, de 2 afdelingsledere, lærerrådsformanden, tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten. Forretningsudvalget er lærerrådets og Fællesbestyrelsens arbejdsudvalg og holder møde hver uge.

Samarbejdsudvalget

Samarbejdsudvalget (SU) består af skoleleder, administrativ leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, én fra pedel/rengøring, én fra administrationen/IT, én fra hver af afdelingerne RØD/GUL, GRØN/BLÅ og KI.

Samarbejdsudvalget er et fælles organ for alle ansatte, hvor der kan drøftes eventuelle fokusområder med ledelsen. Der afholdes minimum møde hver 2. måned.

Lærerrådet

Lærerrådet (LR) består af alle skolens pædagogiske medarbejdere. Lærerrådet er aktiv i skolens pædagogiske udvikling, både som initiativtager og som høringsorgan for de initiativer, der igangsættes af bestyrelsen eller ledelsen. Lærerådsmøderne er således en blanding af idégenerering, information, drøftelse, høring og beslutning.

Lærerrådsformanden, der vælges blandt lærerrådets medlemmer, er ansvarlig for dagsorden til lærerrådsmøderne. Der afholdes møde hver 2. måned samt pædagogiske dage. Lærerrådsformanden repræsenterer lærerne i forretningsudvalget og sidder derigennem også i Fællesbestyrelsen.

Forældrerådet

Der vælges et forældreråd i hver klasse/årgang. Skolen forventer, at forældrene deltager aktivt i beslutningsprocesser og i klassernes samt skolens sociale liv. Herudover bør de medvirke til – i samarbejde med børn og lærere – at løse konflikter og andre problemer omkring klasserne. Mindst én repræsentant fra hver klasse har pligt til at deltage i årsmødet samt til andre møder indkaldt af skolens ledelse.

Elevrådet

Elevrådet på Kochs Skole består af 3-4 repræsentanter fra alle årgange fra 6. – 9. Klasse. De vælges af deres klassekammerater fra GRØN og BLÅ etage til at sidde i elevrådet et skoleår ad gangen. Elevrådet kan hjælpe skolens elever med at fremføre og argumentere for forslag og ønsker til ændringer på skolen.

Som elevrådsrepræsentant på Kochs Skole har man direkte indflydelse på områder, der vedrører eleverne, og man samarbejder med lærere og ledelse om at varetage elevernes interesser i forhold til SIKKERHED, SUNDHED, HVERDAG og SKOLEGANG. Derudover er man med til at bestemme, hvilke arrangementer, der skal være på skolen i løbet af skoleåret.

Elevrådet mødes en gang om ugen og diskuterer relevante emner samt planlægger og udfører opgaver i forbindelse med arrangementer, kampagner osv.